MUUSEUMIST    BETTI ALVER    ALO MATTIISEN    JÕGEVA LINNA LUGU    BETTI ALVERI FOND    ÜRITUSED    HINNAKIRI    KONTAKT    E-RAAMAT 
  Betti Alveri Fondi missioon
  Muuseumi kujunemine
  Muuseumi juhatus
  Muuseumi nõukogu
  TÄHETUND
  -
  Laureaadid

 
Sihtasutus BETTI ALVERI MUUSEUM PÕHIKIRI

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Sihtasutuse nimi, asukoht ja tegutsemise alused
(1) Sihtasutuse nimeks on Sihtasutus Betti Alveri Muuseum (edaspidi Sihtasutus).
(2) Sihtasutuse asutajaks on Jõgeva linn.
(3) Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik Jõgeva linn Jaama 3B 48 305.
(4) Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ja mis on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.
(5) Sihtasutusel on oma pitsat, pangaarve, eelarve ja sümboolika.
(6) Sihtasutuse põhikiri on koostatud ning Sihtasutus tegutseb Sihtasutuste seaduse alusel. Sihtasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, käesolevast põhikirjast ja nõukogu ning juhatuse otsustest.

2. peatükk
SIHTASUTUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

§ 2. Tegevuse eesmärk
Sihtasutuse eesmärgiks on:
(1) Betti Alveri ja Alo Mattiiseni pärandi ning Jõgeva linna kultuuriloo kogumine, uurimine, süstematiseerimine ja säilitamine ning üldsusele vahendamine teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel;
(2) Kultuuriürituste korraldamine oma majandustegevuse, investeeringute ja ettevõtluse kaasamise ning toetuste ja annetuste kaudu.

§ 3. Ülesanded
Eesmärkide elluviimiseks täidab Sihtasutus järgmisi ülesandeid:
1) kogub, säilitab, uurib ja süstematiseerib Betti Alveri, Alo Mattiiseni ja Jõgeva kultuuriinimeste tegevust kajastavat materjali;
2) koostab andmepanka Jõgeva linna kultuuriinimeste, lähiümbruse ajaloo ja kujunemisloo kohta, inimeste mälestuste ja elulugude kohta;
3) korraldab Muuseumi fondis olevate museaalide eksponeerimist ja eespool nimetatud ainevaldkondade üldsusele vahendamist ja teavitamist;
4) võimaldab kasutada uurijail muuseumi kogusid;
5) teenindab üksikisikuid, asutusi ja organisatsioone, tehes kättesaadavaks muuseumikogus olevat informatsiooni, andes erialast konsultatsiooni ja korraldades ekskursioone muuseumis;
6) algatab ja teostab erinevaid projekte ja kultuuriüritusi (näitused, kultuuri- ja ajalootunnid, loengud, seminarid, konverentsid, esitlused, kursused, õpitoad, kirjandus- ja luuleõhtud, elulugude õhtud, kohtumised kirjanike ja muusikutega jne.) ning osaleb nende rahastamises;
7) koostab ja avaldab Jõgeva kultuurilooga seotud trükiseid;
8) väärtustab ja tutvustab Jõgeva linna miljööväärtusega objekte linna külalistele koostöös linna teiste kultuuriasutustega;
9) osaleb Jõgeva kui kultuurilinna maine kujundamises.

3. peatükk
SIHTASUTUSE VARA
§ 4. Sihtasutuse vara ja selle kasutamise, käsutamise kord
(1) Sihtasutuse vara moodustub:
1) sihtasutuse asutamisel üleantud varast;
2) Jõgeva linna iga-aastasest eelarvest sihtasutuse tegevuskuludeks eraldatud vahenditest,
3) sihtotstarbelistest eraldistest;
4) fondidest ja abiprogrammidest saadavatest toetustest,
5) annetustest ja muudest füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt sihtasutusele üleantud vahenditest;
6) sihtasutuse omatulust;
7) muudest laekumistest.
(2) Sihtasutus võib oma vara kasutada ja käsutada ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vastavalt nõukogu poolt kinnitatud aastaeelarvele.
(3) Sihtasutuse vara valdamist, kasutamist ja käsutamist teostab juhatus õigusaktides ja käesoleva põhikirjaga ettenähtud korras, arvestades asutaja ja nõukogu otsuseid ning nendest tulenevaid piiranguid.
(4) Nõukogu võib kehtestada sihtasutuse vara valdamist, kasutamist ja käsutamist reguleeriva korra.
(5) Sihtasutusele vara vastuvõtmist korraldab juhatus:
1) Sihtasutusele üleantav raha kantakse sihtasutuse pangaarvele.
2) Sihtasutusele üleantavad mitterahalised vahendid võtab vastu juhatus, kes korraldab vara hindamise ja teeb omandiõiguse sihtasutusele üleminekuks vajalikud toimingud.
3) Sihtasutusele laekunud sihtotstarbelised annetused võtab juhatus arvele vastava märkega ning neid kasutatakse vastavalt annetaja soovile.
(6) Museaalide arvelevõtmisel ja säilitamisel juhindutakse kultuuriministri korrast ja nõukogu poolt kehtestatud kogude korraldamise eeskirjast.
(7) Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama kohe sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

4. peatükk
SIHTASUTUSE JUHTIMINE
Sihtasutuse organid on juhatus ja nõukogu.
§ 6. Juhatus
(1) Sihtasutust juhib ja esindab juhatus.
(2) Sihtasutuse juhatus määratakse asutamisotsusega.
(3) Juhatuse koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu.
(4) Juhatus koosneb ühest liikmest (juhataja).
(5) Juhatuse liikme ametiaeg on viis aastat ja tema pädevusse kuulub:
1) sihtasutuse igapäevase töö korraldamine,
2) sihtasutuse töötajate töölevõtmine ja vabastamine, töötajate palgatingimuste määramine;
3) majandusaasta aruande ja eelarve koostamine ning esitamine nõukogule kinnitamiseks;
4) raamatupidamise ja aruandluse korraldamine;
5) muude sihtasutuse tegevusega seonduvate ülesannete täitmine, mis ei kuulu seaduste ja käesoleva põhikirja kohaselt nõukogu või asutaja pädevusse.
(6) Tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
(7) Juhatuse liikmele makstakse tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.
(8) Nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus sihtasutust juhtida. Temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

§ 7. Nõukogu
(1) Sihtasutuse nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.
(2) Nõukogul on kolm liiget. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi asutaja.
(3) Nõukogu liige määratakse viieks aastaks.
(4) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
(5) Nõukogu liikmele võib maksta tasu lähtudes tema ülesannetest ja sihtasutuse majanduslikust olukorrast. Tasu maksmise ja tasu suuruse otsustab asutaja.
(6) Sihtasutuse nõukogu:
1) kinnitab sihtasutuse järgneva aasta eelarve;
2) kinnitab majandusaasta aruande;
3) määrab ja kutsub tagasi juhatuse liikmed, määrab juhatuse liikmele makstava tasu suuruse ja maksmise korra, sõlmib sihtasutuse nimel lepingud juhatuse liikmega;
4) kinnitab juhatuse ettepanekul sihtasutuse struktuuri;
5) otsustab osalemise või osalemise lõpetamine teistes juriidilistes isikutes;
6) kontrollib sihtasutuse tegevuse sihipärasust, selle vastavust õigusaktidele, raamatupidamise õigsust ja vara olemasolu, kuulab kord kvartalis ära juhatuse poolt esitatud ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist;
täidab muid põhikirjast ja seadusest tulenevaid ülesandeid.
(7) Nõukogu annab juhatusele nõusoleku tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
1) osaluse omandamine ja lõppemine äriühingus;
2) kinnisasjade, samuti registrisse kantavate vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine,
3) laenude võtmine;
4) soetuste tegemine maksumusega üle 6400 euro.
(8) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
(9) Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdsel jagunemisel loetakse valituks isik, kelle poolt hääletas nõukogu esimees või teda asendav isik.
(10) Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
(11) Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus sihtasutuse huvidega.

IV RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL
§ 8. Sihtasutuse raamatupidamine
(1) Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatuse esimees.
(2) Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
(3) Majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega esitatakse Sihtasutuse nõukogule kinnitamiseks.

VI SIHTASUTUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
§ 9. Sihtasutuse lõpetamine
(1) Sihtasutuse tegevus lõpetatakse asutaja poolt seaduses sätestatud korras.
(2) Sihtasutuse lõpetamise korral antakse Sihtasutuse vara üle asutajale.

§ 10. Sihtasutuse ühinemine ja jagunemine
Sihtasutuse ühinemine ja jagunemine toimub asutaja loal.

VII LÕPPSÄTTED
§ 11. Põhikirja muutmine
Sihtasutuse põhikirja võib muuta asutaja.

Copyright © Betti Alveri Muuseum 2007